RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – zwane dalej Rozporządzenie lub RODO, informuję, że:


1. Administrator Danych Osobowych
- Administratorem Państwa danych osobowych jest MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WITALISA SZLACHCIKOWSKIEGO, ul. Matejki 11b, 87-200
Wąbrzeźno, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 56 688 28 92


2. Inspektor Ochrony Danych
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Cele przetwarzania i podstawa prawna
- Celem przetwarzania danych osobowych przez bibliotekę jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (z późn. zm.) oraz ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z późn. zm.). W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku lub celach marketingowych.


4. Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
- Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę lub obligują ją do tego przepisy prawa.


5. Odbiorcy danych
- Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania.


6. Okres przechowywania danych
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


7. Prawa osób których dane dotyczą
– Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania nieprawidłowych danych,
- żądania usunięcia danych,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.
Powyższe prawa osób których dane dotyczą mogą być ograniczone przepisami prawa.


8. Informacje o prawie do cofnięcia zgody
- Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Państwa w dowolnym momencie.


9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


10. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych
- W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami.
Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności uniemożliwienie Administratorowi wywiązania się z ustawowych obowiązków oraz brak możliwości wykonania Państwa obowiązków lub realizacji Państwa
uprawnień.


11. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
- Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństw przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

 

INFORMACJA O OCHRONIE WIZERUNKU

Uczestnik uroczystości i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie, wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w formie zdjęć oraz nagrań wideo. Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie swojego wizerunku proszone są o zgłoszenie takiej uwagi pracownikom biblioteki bezpośrednio przed lub niezwłocznie po organizowanym wydarzeniu.

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Witalisa Szlachcikowskiego
ul. Matejki 11 B
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 688 28 92
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com

bip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej.